Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

Numbered Page Navigation – Phân trang cho Blogspot

Sau đây trang thủ thuật của mya5class.blogspot.com sẽ hướng dẫn thủ thuật phân trang cho blogspot:
1. Vào Thiết kế > Chỉnh sửa HTML > Tick chọn Mở rộng mẫu tiện ích
2. Chèn đoạn code bên dưới vào trước thẻ đóng </b:skin>
.showpageNum a {
  padding: 3px 8px;
  margin:0 4px;
  text-decoration: none;
  border:1px solid #999;
  -webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;
  background: #ddd;
  }
.showpageOf {
margin:0 8px 0 0;
}
.showpageNum a:hover {
  border:1px solid #888;
  background: #ccc;
  }
.showpagePoint {
  color:#fff;
  text-shadow:0 1px 2px #333;
  padding: 3px 8px;
  margin: 2px;
  font-weight: 700;
  -webkit-border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;
  border:1px solid #999;
  background: #666;
  text-decoration: none;
  }
3. Chèn đoạn code sau vào trước thẻ đóng </body>
<script type='text/javascript'>
var home_page=&quot;/&quot;;
var urlactivepage=location.href;
var postperpage=8;
var numshowpage=4;
var upPageWord ='Prev';
var downPageWord ='Next';
</script>
<script src='http://scriptabufarhan.googlecode.com/svn/trunk/pagenaviv202-min.js' type='text/javascript'></script>
Thay đổi code màu xanh cho phù hợp với blog của bạn :
  • postperpage : số bài viết hiển thị trên mỗi trang
  • numshowpage : số trang hiển thị trên thanh điều hướng Page Navigation
4. Tìm tất cả các đoạn code có dạng :
'data:label.url'
và thay thế nó thành :
'data:label.url + &quot;?&amp;max-results=8&quot;'
với là số bài viết sẽ hiển thị trên mỗi trang
* Lưu ý : giá trị max-result phải bằng giá trị postperpage (8) trong đoạn code ở bước 3
5. Save template.
Numbered Page Navigation For Blogger New Script
Chuyên mục:

1 nhận xét:

 
LÊN ĐẦU TRANG